Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik nedir?

Ameliyattan önce ve sonra yapılması gereken bazı laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme işlemleri vardır. Bu işlemlere ait tedavi masrafları "Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik Teminatı" kapsamında karşılanır. Detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

user-avatar

Yatarak Tedavi Teminatı Nedir?

Sigortalılar poliçede belirtilen anlaşmalı hastane ağı, coğrafi kapsam, teminat kapsamı, teminat limitleri, muafiyeti, ödeme yüzdeleri (katılım payları) dahilinde yatarak tedavi teminatından faydalanırlar.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü, Kontrol Mamografi, PSA Tarama gibi ayakta tedavi hizmetleri de yatarak tedavi teminat kapsamında sunulur.

Yatarak Tedaviler Nedir?

Ameliyat, ameliyatsız tedavi, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavi ve tetkikleri, trafik kazası sonrası diş tedavisi, küçük cerrahi ve tıbbi gözlem tedavi, ameliyat öncesi/sonrası tetkik, ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon, evde bakım ve tedavi, tıbbi malzeme ile ambulans giderleri “Yatarak Tedaviler” limiti ve ödeme yüzdesi kapsamındadır.

Sağlık kurumlarında yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan yatarak tedaviler (refakatçinin yatak ve yemek giderleri dahil) ile yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan ve SUT kapsamında günübirlik tedaviler kategorisinde belirtilen işlemler bu teminat limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Yatarak tedavi teminatı, yurtdışı network tercih edilmiş ise yurtdışı sağlık kurumu limit, muafiyet ve ödeme yüzdesi ile kullanılabilir.

Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar Nedir?

Sigortalının, ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yatarak yapılan tedavileri için, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki doktor (operatör, asistan, anestezist gibi), ameliyathane, standart oda, yoğun bakım, yemek, refakatçi, ameliyat sırasında kullanılan her türlü tıbbi malzeme, ilaç ve tetkiklere (tahlil, röntgen vb.) ilişkin sağlık giderleri, “Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar” teminatı kapsamında poliçede belirtilen limit, muafiyet ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir.

Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik Nedir?

Sigortalının, ameliyat teminatı kapsamında karşılanan bir hastalığına ilişkin ameliyatından (yatış öncesi) en fazla 60 gün önce veya sigortalının hastaneden taburcu olmasından en fazla 60 gün sonra aynı hastalığı ile ilgili olmak üzere yapılan ayakta tedavi teminatı kapsamında değerlendirilen röntgen, laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemlerine ilişkin işlemler ile taburculuk aşamasında yazılan reçete giderleri, poliçede belirtilen “Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik” teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Bu sağlık giderlerine ait gerekli belge ve faturaların ameliyat sonrasında sigortacıya ulaştırılması durumunda, ilgili giderler, “sonradan ödeme” kapsamında ödenir. Poliçede ayakta tedavi teminatının yer alması durumunda söz konusu sağlık giderleri öncelikli olarak ayakta tedavi sağlık planı teminatlarından karşılanır.

Tedavinin cerrahi müdahale ile mümkün olacağı doktor tarafından belgelenen ve tıbben ameliyat tanımına giren tedavi giderleri, vücut içi pompalar, kalp pili, ICD (intra cardiac device), meme kanseri ve kaza sonucu estetik ameliyatları, memenin kanser tedavisi sonrasında uygulanacak protez giderleri, ESWT/ ESWL (şok dalga tedavisi) giderleri, mol hidatiform ve dış gebelik operasyon giderleri “Ameliyat” teminatı kapsamında karşılanır.

Küçük Cerrahi Müdahale hakkında detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret etmenizi öneririz.

Aynı seansta bir veya birden fazla cerrahi işlem yapılması durumunda, Sağlık Hizmet Tarifesinde değeri en yüksek olan işlem birimi dikkate alınarak teminat (Ameliyat ya da Küçük Cerrahi) belirlenir.

Aynı seansta aynı veya ayrı kesi ile birden fazla cerrahi işlem yapılması ve aralarında teminat dışı kalan bir tedavinin bulunması durumunda toplam fatura (doktor ücreti dahil), Sağlık Hizmet Tarifesine göre oranlanarak ödenecek tutar belirlenir. Teminat dışı kalan işlem için Sağlık Hizmet Tarifesine göre oranlanarak hesaplanan ve ödenmeyen kısım hasta payı olarak belirlenir.

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nedir?

Sigortalının ameliyat, ameliyatsız tedavi teminatları kapsamında karşılanan bir kaza veya hastalığına ilişkin ameliyat veya yoğun bakım yatışı sonrasında, 60 gün içerisinde başlayan ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın poliçede belirtilen “Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Poliçe yılı içinde karşılanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri poliçede belirtilen seans adedi ile sınırlıdır. Ancak yatarak tedavi teminatının limitsiz seçilmesi durumunda Anlaşma Harici Kurumlarda her bir işlem Sağlık Hizmet Tarifesi ile de sınırlıdır. Tedavinin birden fazla vücut bölgesine uygulanması durumunda her bölge 1 seans olarak değerlendirilir. Sadece fizik tedavi sebebi ile uzayan yatışlarda fizik tedavi dışındaki giderler karşılanmaz.

Gündelik Ameliyat Teminatı Nedir?

Gündelik ameliyat teminatı, poliçede tercih edilmiş olması kaydıyla geçerlidir. Sigortalının yatarak tedavi teminatı kapsamında kabul edilen ameliyatları nedeniyle gerçekleşecek hastane yatışları için poliçe üzerinde belirtilen günlük tazminattır.

Bu teminat, her bir yatış – çıkış dönemi içinde tedavinin bir cerrahi kesi ile yapılması ve bu cerrahi işlemin Sağlık Hizmet Tarifesine göre 150 birim ve üzerindeki olması halinde geçerlidir.

Sigortalının ameliyatının gerçekleştiği tarih ile hastaneden taburcu olduğu (taburcu olduğu gün hariç) tarih arasında hastanede yatılan her gün için poliçe üzerinde belirtilen tutar kadar ödeme yapılır. Poliçe yılı içinde bu teminat kapsamında yapılacak tazminat ödemesi toplam 90 günü aşamaz. Ameliyat yapılmış olsa dahi, 24 saati doldurmayan hastane yatışları için ödeme yapılmaz.

Ameliyatsız Tedavi Nedir?

Tedavinin ameliyat olmaksızın, hastanede veya yoğun bakım ünitesinde yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, tedavinin doktor ve/veya hastane raporlarıyla belgelenmesi koşuluyla, en az 24 saat hastanede yatılarak yapılacak tedavi giderleri, “Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar” teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri Nedir?

Habis hastalıklar için yapılan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile diyaliz tedavi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti) poliçede belirtilen “Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz” teminat limit ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi ile diyaliz tedavileri süresince tedavinin planlanması, kontrolü ve komplikasyonlarının takibi için gerekli olan laboratuvar tetkikleri, röntgen ve ileri tanı yöntemleri ile ilgili giderler poliçede belirtilen “Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tetkikleri” teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

“Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tetkikleri” teminat limitinin aşılması durumunda bu tetkik giderleri, poliçede yer alması halinde Ayakta Tedavi Teminatı kapsamında karşılanır.

Evde Bakım ve Tedavi Nedir?

Sigortalının yatarak tedavi sonrası, tedavisini yürüten doktoru tarafından evde uygulanması istenen tıbbi tedavi planının, sigortalının hastaneden taburcu olurken sigortacı tarafından onaylanması ve poliçe yılı içinde en fazla 8 haftaya kadar olmak koşuluyla, taburcu olduğu tarihten itibaren sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi evde bakım hizmet giderleri ve doktor raporuyla gerekliliği belirtilmiş tıbbi cihaz kiralama giderleri “Evde Bakım ve Tedavi” teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Ambulans Nedir?

Sigortalı, hayati tehlike gösteren acil durumunda, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna nakli için Sigorta şirketi Müşteri Hizmetlerini araması koşulu ile bu hizmetin verilebildiği bölgelerde “Ambulans” teminatından yararlanır.

Sigortalının tıbbi donanımı yeterli olan en yakın sağlık kurumuna karayolu ile ulaştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, Sigortacıya detaylı tıbbi bilgilerin ulaştırılması ve  Sigortacının onayı ile hava veya deniz ambulans hizmeti Sigortacı tarafından verilir.

Türkiye'de Tedavisi Olmayan Yatarak Tedaviler Nedir?

Hastalığın tedavisi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye'de mevcut olmadığı yönünde sağlık kurulu kararının bulunması kaydıyla, yatarak tedaviler teminatı yurtdışında limitli olarak tercih edilmiş ise poliçenin özel ve genel şartları çerçevesinde yürürlüğe girer.

Söz konusu tedavi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye'de bulunup bulunmadığı üç doktordan oluşan bir sağlık kurulu kararıyla belirlenir. Sağlık kurulu; sigortalıyı tedavi eden hekim, sigorta şirketi tarafından belirlenen hekim ile bu iki hekimin onayı ile belirlenecek üniversitede ilgili branşta öğretim görevlisi olan üçüncü bir hekimden oluşur. Sağlık kurulunun tedavinin Türkiye'de yapılmadığı konusunda çoğunluk oyuyla karar vermiş olması gereklidir.

Hemen teklif al!

Tüm sigorta şirketlerinin tekliflerini tek ekranda gör, ihtiyacına ve bütçene en uygun sigortayı kolayca bul.

Yayımlanma Tarihi: 17 Ekim 2017 Salı

Güncellenme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi

Elif Ateş

İçerik Yöneticisi

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji, Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Türkiye'nin en kapsamlı sağlık sigortası platformunda bizlere destek veren, sigorta ve sağlık konuları hakkında detaylı içerikler üreten Elif Ateş, platformumuzun sigorta içeriği yazarıdır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ünvanını da kariyer basamağına ekleyerek “İçerik Yöneticisi” sıfatıyla platformumuzda görev almaktadır.

Uzmanlık alanı sigorta sektörü olan Ateş, gerek bilgi birikimi gerek güçlü kalemiyle yazılarını okuyucularıyla buluşturmaya devam etmektedir. Yazılarının hedef noktası; sigorta terimlerini açıklayıcı bir dille ifade etmek ve aynı zamanda okuyuculara sigorta süreçlerine dair rehberlik etmektir. 6 yıla uzanan sigorta sektöründeki deneyimiyle okuyuculara ışık tutmaya devam eden Ateş, aynı zamanda bir diğer platformumuz olan Genç Sigorta'da da başarılı yazıları ile kalemini kullanmaktadır.
 

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın