Sağlık Primi Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Sağlık Tarife Primi Nedir?

Sigortalının seçtiği sağlık planı, teminatları, ödeme yüzdesi, hastane ağı, ikamet ili, yaşı, cinsiyeti gibi risk profili kriterleri dikkate alınarak belirlenen sağlık baz primini ifade eder.

Sağlık Primi Nedir?

Sağlık tarife primi üzerine her bir sigortalı için varsa hastalık ek primi ile tazminat ek priminin ilave edilmesi ile oluşan prim tutarıdır.

Sağlık Net Primi Nedir?

Sağlık primi üzerine, poliçe özel şartlarına istinaden hak edilen indirimler ile varsa dönemin kampanya indirimleri uygulandıktan sonra oluşan prim tutarıdır.

Toplam Poliçe Primi Nedir?

Sağlık net primi üzerine varsa ferdi kaza ve/ veya hayat teminatlarına ilişkin primlerin ve vergi tutarının eklenmesi sonucu oluşan prim tutarıdır. Sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu sigorta poliçesinin toplam bedelidir.

Prim Tespiti Nasıl Yapılır?

Primler, sigortalıların yaşı, cinsiyeti, ikamet adresleri, ürün kapsamı, performansı, sağlık uygulama tebliğinde yapılan değişiklikler, sağlık kurumlarının fiyatlarında yapmış oldukları değişiklikler gibi kriterler çerçevesinde belirlenmektedir.

Sigorta şirketi tarafından prime ilişkin düzenlemeler, periyodik aralıklarla portföyün ve her bir risk profilinin genel performansı, sağlık enflasyonunu, ülkedeki diğer genel ekonomik değişiklikleri de dikkate alarak güncellenir. Sağlık tarife primindeki artış, sağlık enflasyonunun altında kalmamak koşuluyla aynı kategorideki bir önceki yılın tarife priminin en fazla üç katıyla sınırlıdır. Sigortacının yenileme dönemi tarihi itibari ile indirim veya ek prim uygulama hakkına sahiptir.

Hastalık Ek Primi Nedir?

Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan veya sigorta süresince ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıkların, sigortacının değerlendirmesi sonucunda, sağlık tarife primine belli bir oranda ek prim uygulanarak, poliçe kapsamına alınmasıdır. Hastalık ek primi, hastalık başına %200’ü geçemez.

Poliçe yenilendikten sonra, bir önceki poliçe dönemine ait yapılacak tazminat ödemelerinin sigortalının tazminat / sağlık net prim oranını değiştirerek, yenilenen poliçenin primini artırması durumunda Sigortacı oluşacak fark primini, sigorta ettirenden zeyilname ile talep eder veya tahakkuk ettirilecek fark prim tutarını tazminat tutarından düşer.

Sigortacı, yenilenen poliçelerde yapılan “Sağlık Tarife Primi” değişikliklerinden aşırı derecede etkilenmesini önlemek amacıyla sigortalının bir önceki yıl “Sağlık Tarife Primi” ile yenileme dönemindeki “Sağlık Tarife Primi” arasındaki farkın belirli bir aralık dahilinde kalmasını garanti etmek için “Sağlık Tarife Primi” artış / azalış oranlarına üst ve alt sınır getirebilir.

Sigortacı, belirli kurallar veya kampanyalar çerçevesinde sunduğu indirimleri uygulama, indirim oranını değiştirme veya indirimi uygulamadan kaldırma hakkını saklı tutar.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bilmeniz Gerekenler