Sigorta Poliçesi Yenileme

Poliçe Nedir?

Özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası sözleşmesini belgeleyen evraktır.

Yeni İş Poliçe Nedir?

Sigorta ettirenin özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası  ürünlerinden birini tercih ederek sigortalı adına sigortacı ile sözleşme akdettiği ve sigortalının kesintisiz olarak yer aldığı bireysel sağlık poliçelerinden ilk olanıdır.

Yenileme Poliçe Nedir?

Sigortalının özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası 1 yıl geçerlidir. Sağlık sigortası poliçesinin bitiş tarihi itibari ile tekrar yenilenmesi ve kullanılmasıdır.

Transfer Poliçe Nedir?

Sigorta ettirenin mevcut sigorta şirketindeki sağlık poliçesini başka bir sigorta şirketine geçirmek istemesi durumunda düzenlenen bir poliçedir. Sigortalı adına sigortacı ile yeniden sözleşme yapılır. Sigortalı transfer poliçe ile tekrar teminat altına alınır.

Zeyilname Nedir?

Sağlık sigortası poliçesi yürürlüğe girdikten sonra yapılan değişiklikleri içeren ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenen ek sigorta sözleşmesidir.

Yürürlükteki Poliçeye Sigortalı Girişi Nedir?

Poliçe başlangıç tarihinden sonra gelen tüm sigortalı giriş taleplerinde (yeni doğan bebek ve evlat edinilen çocuklar dahil) poliçeye giriş tarihi ile poliçe bitiş tarihi arasında kalan süreye bağlı olarak Sigortacı’ nın hak kazandığı prim tutarı gün esasına göre hesaplanır. Bu prim poliçenin ödemeleri tamamlanmış ise peşin olarak, tamamlanmamış ise kalan vade sayısına bölünerek tahsil edilir.

Meriyet Nedir?

Poliçenin tekrar yürürlüğe girmesidir.

Poliçe priminin / taksitinin vade tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde poliçe iptal edilir. Poliçe iptali sonrası 30 gün içerisinde başvuru yapılması halinde meriyet değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme neticesinde; sigortacı’nın poliçeyi tekrar yürürlüğe alma, istisna ve / veya hastalık ek primi
uygulama, gerekli gördüğü durumlarda doktor muayenesine tabi tutma ve ek tetkik isteme veya başvuruyu kabul etmeme hakkı saklıdır.

Sigorta Başlangıç Tarihi Nedir?

Sigortalının, aralıksız devam eden özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinin ilk başladığı tarihtir.

Sağlık Sigortası Genel Şartları Nedir?

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve tüm sigorta şirketleri tarafından sağlık sigortalarında kullanılan yazılı kurallardır. Genel Şartların en güncel hali www.tsb.org.tr web sitesinde yer almaktadır.

Özel Şartlar Nedir?

Her sigorta şirketinin sağlık sigortası ürünleri için belirlediği özel kuralları ve şartları içeren belgedir. Sağlık sigortası poliçelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sağlık sigortanızın özel şartları; teminat kapsamını, teminat dışı kalan halleri, hasarsızlık indirim oranlarını ve hasar ödeme prosedürlerini gösteren belgelerdir. 

Plan Nedir?

Sağlık sigortası teminatlarını, teminatların kapsamını, limitlerini ve bu kapsamda sigorta şirketinin ödeme yüzdesi veya sigortalının katılım payı oranını poliçe üstünde gösteren bilgilerdir.

Teminat Nedir?

Sigortacının riskin gerçekleşmesi halinde, sigortalıya vermeyi taahhüt ettiği güvencedir. Sağlık sigortalarında yatarak tedavi teminatı, ayakta tedavi teminatı ve doğum teminatı bulunmaktadır. Her bir teminatın kendine özel kapsamı ve limiti vardır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bilmeniz Gerekenler